RRETH PROJEKTIT

Duke u fokusuar tek njerëzit, duhet të kemi parasysh se të gjithë duhet të kenë mundësi më të mira në jetën e tyre dhe të marrin mbështetje për të kapërcyer çdo vështirësi të veçantë. Në këtë kontekst, është thelbësore të përmirësohen mundësitë e të mësuarit: një strategji fitimprurëse, e cila promovon zhvillimin personal dhe profesional të individëve, ndërsa nxit lulëzimin e shoqërisë.

“Count Me In” në kuadër të Projektit Erasmus +, synon të mbështesë zhvillimin e një oferte cilësore të të mësuarit në fushën e arsimit të të rriturve duke u fokusuar në rezultatet e të nxënit, përgjegjësinë e studentit, autonominë, si dhe promovimin e përdorimit të teknologjisë në proceset e arsimit dhe pjesëmarrjes civile.

Duke përdorur teknologjinë, synojmë të maksimizojmë efikasitetin e të mësuarit, të inkurajojmë pjesëmarrjen aktive të grupeve të pafavorizuara në proceset e shoqërisë, duke i mundësuar atyre të përmirësojnë mjedisin me shndërrim të saj në një mjedis smart. Koncepti “smart” shumë shpesh përdoret si sinonim i “teknologjisë së lartë” dhe si rrjedhim “jo i arritshëm” nga qytetarët e zakonshëm të cilët nuk kanë diplomuar në nivel të arsimit të lartë … Përmirësimi i vazhdueshëm, miniaturizimi i komponentëve elektronikë dhe çmimi i tyre i reduktuar kanë bërë elemente të ndryshme të teknologjisë së lartë (telefonat e smart, kompjuterët, etj.) në dispozicion të popullatës së përgjithshme.

Ne duam të tërheqim kuriozitetin e studentëve në lidhje me botën; t’i ndihmojnë ata të kuptojnë se ato janë zinxhiri kryesor në procesin e ndryshimit; me mbjelljen e farës së njohurive, duke shkëmbyer praktikat më të mira dhe duke punuar për zgjidhje të reja kreative. Kur të kemi bërë atë, imagjinata dhe kurioziteti i studentëve tanë do të bëjë pjesën tjetër.

Europe has always kept up with innovative ideas. If we choose to hold on to the innovator’s path…we have to focus on people, places and processes.

(European Political Strategy Centre Strategic Notes,2017)