AGRRA

Agjencia e Zhvillimit Rural të Zadarit (AGRRA) është institucion publik, i themeluar nga Qarku i Zadarit. Me qëllim të informimit, koordinimit dhe implementimin të Programit për Zhvillimin Rural 2014-2020, si dhe për të rritur dhe zhvilluar burimet njerëzore në sipërmarrjen dhe vetëdijesimi për ekologjinë dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore.
AGRRA hulumton dhe zhvillon teknologjinë e informacionit dhe komunikimit në kuadër të nevojave të zhvillimit rural dhe peshkimit.
AGRRA ofron asistencë teknike dhe këshilluese në programet e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe ndër-rajonal të fokusuara në zhvillimin teknologjik dhe në zhvillimin e ndërmarrësish inovative,si dhe aktivitete të qëndrueshme ekonomike të zonave rurale.
Në gjithashtu në mënyrë aktive punojmë në zhvillimin sociologjik të synuar në reduktimin e emigrimit të popullsisë nga zonat rurale.
Institucioni forcon burimet financiare dhe resurset njerëzore të qeverisë,rajonale dhe lokale dhe organizatave me qëllim përfshirjen në mënyrë aktive të gjitha palët e interesuara në politikat e zhvillimit rural.
Zhvillon aktivitete ekonomike të qëndrueshme në zonat rurale, mbështet dhe zhvillon pilot projekte në bujqësi, peshkimi dhe zhvillimit rural,nxit bashkëpunimin e biznesit dhe transferimin e rezultateve teknologjike.
AGGRA ofron ndihmë dhe këshilla teknike në programet e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe ndër-rajonal me fokus në zhvillim teknik dhe zhvillime tjera në zonat rurale.
Brenda AGRRA-s, janë tre departamente: Departamenti i Ekonomisë, Departamenti i Zhvillimit dhe Fondet e BE-së, Departamenti i Bashkëpunimit Ndërkombëtar, të cilat mbulojnë të gjitha shpenzimet në aspektet e zhvillimit rural na Qarkun e Zadarit.
Gjatë viteve, AGRRA ndërtoi një ekip të fortë me ekspertizë të gjerë dhe në sektorë të ndryshëm (marrëdhënie ndërkombëtare, agrikulturë,peshkim, financa, menaxhime të projekteve …), në mënyrë që të konsolidohet një qasje multidisiplinare dhe të ndërtojë një rrjet të gjerë partnerësh që përfshin subjekte private dhe publike: SME-së në sektorë të ndryshëm, universitete, Oda e Tregtisë,Oda Kroate e Bujqësisë, agjencia e zhvillimit rajonal dhe të tjera.

 

Contacts:

Ana Zubčić, univ.spec.pol.

HEAD OF DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION

+385 23 628 450 
+385 99 273 3273

ana.zubcic@agrra.hr

www.agrra.hr

 

Andrea Knežević, mag. oec.

SENIOR ASSOCIATE IN THE  DEPARTMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION

+385 23 628 450

andrea.knezevic@agrra.hr

www.agrra.hr

  Ana Zubčić, univ.spec.pol.
  ana.zubcic@agrra.hr
  +385 23 628 450
  www.agrra.hr
  Andrea Knežević, mag. oec.
  andrea.knezevic@agrra.hr
  +385 23 628 450
  www.agrra.hr