PARTNERËT

Ky partneritet është formuar nga organizatat nga Spanja, Kroacia, Italia, Kosova, Letonia, Polonia me ekspertizë të ndryshme arsimore dhe sociale në fushën formale, joformale dhe informale të arsimit të të rinjve, e cila sjell diversitetin e qasjeve dhe përvojave në zhvillimin e shkathtësive digjitale dhe pjesëmarrjen qytetare të të rinjve.