MATERIALET PËR TRAJNERËT

 

“Count Me In” është një projekt ndërkomëtarë, i dedikuar për të përmirësuar kompetencat qytetare të të rinjve, përmes mjeteve digjitale dhe zgjidhjeve smart.

Ajo bazohet në platformën e Burimeve të Hapura Arsimore (OER) që përmban bazat e të dhënave të projekteve dhe iniciativave smart që realizohen në mbarë Evropën dhe një kurs elektronik në gjuhë të ndryshme evropiane.

 

  • Baza e të dhënave e PROJEKTEVE SMART TË UNIONIT EVROPIAN
  • Baza e të dhënave e SMART IDE- ve
  • Baza e të dhënave e NDRYSHIMEVE SMART
  • Kursi elektronik “Mjetet digjitale për zhvillimin smart” për trajnerët që punojnë me njerëz me nevoja të veçanta dhe të rinj në gjuhët anglisht, shqip, kroatisht, italisht, letonisht, polonisht, spanjollisht.
  • Training materials for a face-to-face course for educators  

Shkarkoni këtu Manualin e Edukatorit