Make your community SMARTER

Menaxhimi i Ujit

Sa keni njohuri në lidhje me menaxhimin e ujit?


A mendoni se teknologjitë e reja mund të kursejnë shpenzimin e ujit?


Në këtë modul do të mësoni si të përmirësoni mënyrat e kursimit të ujit gjatë përdorimit

Water management
vector-download-icon-trans-01

Menaxhimi i Mbeturinave

Si do të reagoni nëse lagjja e juaj do të ishte e mbushur me mbeturina?


Si mundet teknologjia të përcjell sistemin e menaxhimit të mbeturinave?


Këtu do të mësoni se si menaxhimi i efikas i mbeturinave mundëson zvogëlimin e efekteve negative

Waste management
vector-download-icon-trans-01

Menaxhimi i Energjisë

Çfarë kuptoni me menaxhimin e energjisë dhe qëndrueshmërinë?

Çfarë politika dini brenda kësaj fushe?

Në këtë modul do ju shpjegojmë disa shembuj të mirë për t’iu ndihmuar në kursimin e energjisë

Energy management
vector-download-icon-trans-01

Lëvizshmëria Urbane

A keni menduar ndonjëherë si do të realizohen udhëtimet në qytete në të ardhmen?

A keni menduar ndonjëherë në lidhje me ndryshimin e mënyrës së lëvizjes rreth qytetit?

Shikoni këtë modul për të mësuar mënyra të reja në lidhje me menaxhimin e lëvizshmërisë

Urban mobility
vector-download-icon-trans-01

E-Qeverisja

Si i qasemi shërbimeve publike online?

Si i menaxhojnë qeveritë dokumentet zyrtare personale dhe publike?

Këtu do të mësoni si ICT mund t’i bënë këto sisteme më interaktive

E-governance
vector-download-icon-trans-01

Shërbimet ndaj qytetravëve

Çfarë kuptoni me termin shërbimet ndaj qytetarëve? A duhet të jenë të gjitha shërbimet publike?

Shikoni këtë modul për të mësuar në lidhje me mënyrën e menaxhimit SMART të shërbimeve ndaj qytetarëve, në mënyrë për t’iu ndihmuar në plotësimin e nevojave tuaja

Citizens services
vector-download-icon-trans-01

Data mining

A keni dëgjuar ndonjëherë për data mining?

A jeni të vetëdijshëm sa ndikon në jetën tuaj?


Në këtë modul do të mësoni sa shpesh lidhen veprimet e juaja ditore me data mining dhe si mund të përdorni atë në mënyrë të mençur (smart)

Data mining
vector-download-icon-trans-01

Qasje për të gjithë

Çfarë kuptoni me fjalën paaftësi?


A mendoni se personat me aftësi të kufizuara mund të udhëtojnë të pavarur?


Këtu do të mësoni se çfarë mund të bëni për të ndihmuar që të përmirësohet gjendja e varshmërisë së personave me aftësi të kufizuara

Access for all
vector-download-icon-trans-01