Baza danych EU SMART PROJEKTÓW o udanych projektach realizowanych / realizowanych w krajach UE.

IDE SMART të zgjidhjeve ekzistuese dhe të zhvilluara (brenda një kursi për arsimtarët) për problemet e përbashkëta të komuniteteve partnere

SMART CHANGES me zgjidhje të përdorura në bashkësi të ndryshme për të zgjidhur problemet duke u përpjekur të bëjnë parashikime se si do të zhvillohen këto zona në të ardhmen

 • null

  menaxhimi i ujit

 • null

  menaxhimi i mbeturinave

 • null

  menaxhimi i energjisë

 • null

  mobiliteti urban

 • null

  e-qeverisja

 • null

  shërbimet e qytetarëve

 • null

  nxjerrja e të dhënave

 • null

  qasje për të gjithë

NËSE JENI TRAJNER

“Count Me In” është një projekt ndërkomëtarë i dedikuar për përmirësimin e kompetencave qytetare të të rinjve përmes mjeteve digjitale dhe zgjidhjeve smart.

Ajo bazohet në platformën e Burimeve të Hapura Arsimore (OER), e cila përmban bazat e të dhënave të projekteve dhe iniciativave të smart që realizohen në mbarë Evropën dhe një kurs elektronik në gjuhë të ndryshme evropiane. Më shumë informacione.

NËSE JENI
STUDENTË

alumne06

“Count Me In” do t’ju ndihmojë të kuptoni potencialin tuaj të plotë për përdorimin e pajisjeve dhe burimeve të zakonshme të teknologjisë për të gjetur zgjidhje për komunitetin tuaj, vendin tuaj të punës dhe jetën tuaj të përditshme. Baza e të dhënave dhe kursi elektronik në këtë platformë do t’ju ndihmojnë të jeni gati që të bëni maksimumin e kapacitetit tuaj për të gjetur zgjidhjen smart për problemet tuaja të përditshme. Më shumë informacione..

PARTNERËT

 

Ky partneritet është formuar nga organizatat nga Spanja, Kroacia, Italia, Kosova, Letonia, Polonia me ekspertizë të ndryshme arsimore dhe sociale në fushën formale, joformale dhe informale të arsimit të të rinjve, e cila sjell diversitetin e qasjeve dhe përvojave në zhvillimin e shkathtësive digjitale dhe pjesëmarrjen qytetare të të rinjve.