PROJECT #2017-1-ES01-KA204-037924


VEPRIMET SMART

null
null
null
null
null
null
null

Gjithsej Pyetësorët / Përdoruesit 799

shtëpi, punë, qytet - MË SMART. Veprimet janë mbledhur në 8 fusha:

  • Menaxhimi i ujit
  • Menaxhimi i mbeturinave
  • Menaxhimi i energjisë
  • Lëvizshmëria urbane
  • E - Qeveria
  • Data Mining
  • Shërbimet ndaj qytetarëve
  • Qasje për të gjithë

Ne do të dëshironim që ju të shfaqeni në veprimet, të cilat ju tashmë mund të realizoni dhe të konsideroni fillimin e veprimeve tjera, veçanërisht ato që mund ta kthejnë komunitetin tuaj në një komunitet SMART. Ju mund t'i shihni rezultatet e pjesëmarrësve të tjerë në pyetësor, duke klikuar në një fushë si (Menaxhimi i ujit, Menaxhimi i energjisë, etj.).

Ne ju ftojmë të: Krijoni pyetësorin tuaj


Menaxhimi i ujit Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
922 928 925 1004 989 4768
1-Bëj dush në vend se të bëj banjë. 150 162 155 166 164 797
2-Nuk e lë të hapur çezmen ose dushin, në momentin që nuk e përdori. 152 162 141 179 161 795
3-Në shtëpi e ruaj ujin nga shiu për të ujitur bimët. 161 141 160 172 161 795
4-E ndali ujin e çezmes kur i laj dhëmbët me furçë. 151 153 154 165 171 794
5-Në vendin e punës kam rekomanduar të vendosen çezmet me sensorë. 156 147 162 156 172 793
6-Unë kam inicuar që për ujitjen e bimëve, në qeverinë lokale të instalohen aparatet për mbledhjen e ujit nga shiu pranë kopshteve urbane dhe parqeve. 152 163 153 166 160 794
Menaxhimi i mbeturinave Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
952 970 934 976 930 4762
1-Inkurajoj sipërmarrësit (dyqanet, restorantet, hotelet) që të bashkëpunojnë me OJQ-të në shpërndarjen dhe rishpërndarjen e ushqimit. 168 162 156 146 162 794
2-Unë blej printer ngjyra e të cilave rimbushet, në vend të atyre që nuk reciklohen. 162 148 161 164 158 793
3-Gjërat e padëshiruara i dhuroj në dyqane bamirësie ose në projekte të komunitetit në vend që të përfitoj prej tyre. 156 161 146 177 154 794
4-Unë blej ushqim që përmban sa më pak paketim 143 170 157 159 165 794
5-Në vendin e punës e sjelli ushqimin e përgatitur në paketim reciklues. 158 166 166 157 147 794
6-Kam shënuar një letër komunës time që të bëhet instalimi i kontenjerëve recikluese në qendër të qytetit dhe të rritet vetëdija për çështjen e reciklimit. 165 163 148 173 144 793
Menaxhimi i energjisë Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
993 917 990 923 937 4760
1-I ndali dritat e dhomës që nuk përdoren në atë moment. 165 152 152 153 172 794
2-Poçat elektrikë i zëvendësoj me ato që shpenzojnë më pak energji 170 122 176 159 166 793
3-Kam rekomanduar që në vendin e punës të instalohen sensorët që ndizen ose fiken dritat varësisht nëse gjendet dikush në dhomë. 180 157 167 153 136 793
4-Kam rekomanduar në qeverine lokale, të instalohen dritat rrugore me sensorë pranë vendkalimeve për këmbësorë. 164 163 155 148 163 793
5-Kur përdori klimën, dritaret dhe dyert I mbaj të mbyllura 161 164 172 160 137 794
6-Unë e zgjedhi madhësinë e duhur të tiganit për ushqimin që do të përgadis. 153 159 168 150 163 793
Lëvizshmëria urbane Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
960 926 949 973 951 4759
1-Kur blej një makinë ose kur përdori ndarjen e makinave, mendoj për energjinë dhe naftën e nevojshme për ta bërë atë të funksionojë dhe zgjedhi energjitë e ripërtëritshme. 166 142 164 169 152 793
2-Unë udhëtoj me transportin publik. Përshtatem me orarin e autobusave dhe të trenit. 154 158 158 172 152 794
3-Planifikoj udhëtimet në mënyrë që të shmang bllokimet: përdori aplikacione informuese për të shmangur bllokimet në komunikacion, për të zvogëluar kohën e humbur gjatë udhëtimit dhe për mbrojtje nga ndotja. 162 163 148 159 161 793
4-Kur udhëtoj në të njëjtin drejtim, unë marr pjesë ose organizoj një udhëtim në grup me shoqërinë ose kolegët. 145 153 170 162 163 793
5-Për udhëtime të shkurtra, përpiqem të mos përdor makinën: Unë eci ose vozis biçikleten. 173 175 151 149 146 794
6-Kam shënuar një letër këshillit të qytetit tim, në mënyrë që të zbatohen burime të energjisë të ripërtëritshme dhe sisteme të ndarjes së makinave. 160 135 158 162 177 792
E - Qeveria Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
951 959 1038 922 892 4762
1-Unë përdor sistemin e-banking për të paguar faturat e mia. 189 147 164 164 130 794
2-Unë përdor platforma digjitale (regjistrimet e taksave online, platformat e paraqitjes së dokumenteve) në punë. 156 164 203 134 137 794
3-Komuna ime ka një platformë online dhe unë e përdor atë. 142 179 188 155 129 793
4-Unë përdor sisteme të qeverisjes elektronike sa herë që mundem sepse janë mënyra të lehta dhe të shpejta për t’u përdorur, si dhe është më mirë për mjedisin. 154 157 152 166 165 794
5-Kam shënuar një letër këshillit të komunës time, në mënyrë që të zbatohet sistemi i qeverisjes elektronike për çdo aktivitet të mundshëm dhe për promovimin e shërbimeve të veçanta gjatë trajnimeve të profilizuara për grupet e veçanta të synuara (p.sh. të moshuar, njerëz me aftësi të kufizuar, njerëz me dëmtime në të pamur, etj.) 149 151 153 160 180 793
6-E ftoj shoqërinë dhe kolegët të jenë më aktivë në qeverisjen elektronike në mënyrë që sistemi të përmirësohet. 161 161 178 143 151 794
Data Mining Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
951 985 904 960 963 4763
1-Unë përdor rrjetet sociale dhe i shënoj të gjitha informacionet që kërkohen, madje edhe kur nuk është e obligueshme sepse jam i sigurt për privatësinë time. 142 174 158 166 154 794
2-Kam lexuar termat dhe kushtet e web faqes para se t'i pranoj ato. 158 178 139 165 154 794
3-Unë përdor dritaren e shfletuesit incognito për gjithë punën e rëndësishme në lidhje me shfletuesin e web-it. 155 169 155 150 165 794
4-Unë e di që faqet dhe rrjetet sociale përdorin informacionin që unë e jap, në mënyrë që të më sugjerojnë faqet dhe objektet të cilat mund të jenë interesante për mua. 169 155 145 160 165 794
5-Unë kam shënuar letër qeverisë time për promovimin e përdorimit të sigurt të internetit dhe për të mësuar si mbledhja e të dhënave mund të jetë e dobishme për komunitetet. 157 149 147 163 177 793
6-Më mbaj të përditësuar në lidhje me politikat e reja të privatësisë dhe kuptimin e termave si “internet cookies”, “GDPR”. 170 160 160 156 148 794
Shërbimet ndaj qytetarëve Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
918 962 967 954 960 4761
1-Unë I përdori aplikacionet që më lejojnë shërbime të shpejta, për shembull pagesat. 156 170 163 158 147 794
2-Unë e informoj komunën kur kam idea dhe praktika të reja në mënyrë që të reduktohet ndotja e ajrit dhe të përmirësohet jeta shoqërore. 154 163 159 165 153 794
3-Unë marr pjesë në aktivitete të qytetit dhe përpiqem të përfshijë njerëzit me qëllim të motivimit të mbështetjes shoqërore. 149 169 155 167 154 794
4-Kam shënuar një letër komunës time të zhvillohet një aplikacion për turizëm rreth objekteve që kanë interes. 162 150 161 162 158 793
5-Bashkëpunoj me shoqata dhe përmes meje si "urëlidhëse" propozojnë të shpërndajë shërbimet e qytetarëve. 147 159 175 153 159 793
6-Kam propozuar komunës time të zhvillohet një sistem për vëzhgim të problemeve dhe të bëhet një zgjidhje. 150 151 154 149 189 793
Qasje për të gjithë Gjithmonë e bëj Ndonjëherë e bëj Asnjëherë nuk e bëj Do ta bëj Nuk do të bëj Gjithsej
909 911 1019 946 985 4770
1-Kam shënuar komunës time në lidhje me disa ndërtesa publike të paarritshme dhe për përdorimin e modelit universal në zhvillimin e shërbimeve. 155 145 162 160 173 795
2-Punoj në një vend ku kanë qasje të gjithë. 148 163 180 162 142 795
3-Në transportet e qytetit tim kanë qasje personat me aftësi të kufizuara. 152 135 171 150 187 795
4-Kur e përgadis një dokument kam kujdes që në planin urbanistik të kenë qasje të gjithë dhe të lexohet lehtë. 150 159 160 142 184 795
5-Kur takoj dikë me aftësi të kufizuar, kam kujdes që biseda ime të jetë me kuptim dhe mjedisi të jetë i qasshëm. 145 156 180 162 152 795
6-Kam gjetur aplikacione dhe teknologji të reja që janë krijuar për personat me aftësi të kufizuar, të cilat mund të përdorin të gjithë, gjithashtu i përdori edhe unë. 159 153 166 170 147 795